Nušićeva 3, 23000 Zrenjanin
060/541-6680
basicline.salon@gmail.com
Pon-Pet: 07-16h | Sub: 09-14h
Basic Line Basic Line
0 Moja korpa

Potvrda o prijemu reklamacije

POTVRDA O PRIJEMU REKLAMACIJE

 

Broj: ________

Naziv i adresa prodavnice:  DOO „Basic line“, Zrenjanin, Nušićeva broj 3

Ime i prezime kupca:   ______________________________

E mail:   ______________________________

Adresa Kupca:   ______________________________

 

 

U skladu sa Pravilnikom o reklamaciji i Pravilnikom poreske uprave Srbije o popunjavanju „Ni“ obrazaca (Sl.Glasnik br.140/04)

 

Oznaka artikla:  ____________________________

Broj Fakture:  ____________________________

 MP cena proizvoda: ____________________________

 Datum kupovine: ____________________________

 Datum prijema: ____________________________

 

Opis reklamacije: _____________________________________________________________

          _____________________________________________________________

 

Potrošač svojim potpisom potvrđuje:

- da je saglasan da mu prodavac Odluku po podnetoj reklamaciji dostavi elektronskim putem na njegovu E mail adresu:

- da je saglasan da u slučaju opravdane reklamacije ugovoreni rok za ispunjenje zahteva iz reklamacije bude 15 dana od dana prijema reklamacije,

- Da je u slučaju opravdane reklamacije zahtev iz reklamacije:

1. Otklanjanje nedostatka na proizvodu o trošku prodavca,

2. Zamena proizvoda sa nedoststkom za nov proizvod,

3. Umanjenje cene uz zadržavanje kupljene robe,

4. Povraćaj plaćene kupoprodajne cene uz obavezu kupca da kupljenu robu vrati prodavcu.

 

Potvrđujem tačnost unetih podataka                          Potpis lica ovlašćenog za prijem reklamacije i pečat

 

           _________________                                               _________________

                 potpis kupca

          

Odluka prodavca po podnetoj reklamaciji

 

Nalaz:     _________________________________________________________

Odluka:   _________________________________________________________

Datum:    _________________________________________________________

 

                                                                                        za prodavca _____________

 

Napomena - Uputstvo:

1. proizvod koji se reklamira mora biti čist, a reklamirana greška mora biti označena

2. uz potvrdu o prijemu reklamacije priložiti fiskalni račun ili drugi dokaz o izvršenoj kupovini

3. potvrdu o prijemu reklamacije je potrebno da lice koje prima reklamacije ispuni u 4 primerka

4. reklamirani proizvod dostaviti komisiji za rešavanje reklamacije.

 U slučaju da je reklamacija odbijena kao neosnovana, potrošaču de šalje reklamirani proizvod na adresu navedenu u reklamacionom listu. Ukoliko potrošač ne preuzme reklamirani proizvod u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja o odbijanju reklamacije prodavac je ovlašćen da reklamirani proizvod rashoduje.

 

DOO „Basic line“ Nušićeva 3, Zrenjanin

 

Potvrdu o prijemu reklamacije možete preuzeti OVDE